زندگی

زندگی کوتاه تر از ان است که به خصومت بگذرد و قلبها گرامی تر از انند که بشکنند انچه از روزگار بدست میاید با خنده نمی ماند و انچه از دست برود با گریه جبران نمی شود فردا خورشید طلوع خواهد کرد حتی اگر من نباشم

/ 0 نظر / 9 بازدید