تفاوت

مرد ها همیشه مهرشان را مخفی می کنند و قهرشان را زود بروز میدهند تا نزد زن موجودی قدرتمند به حساب بیایند در حالیکه بر عکس ما زن ها به علت روحیه مهر طلبمان و ازنجا که از بچگی در گوشمان خوانده اند بید تابع محض دیدگاهای شوهرمان باشیم مهرمان را لهظه به لهظه بروز میدهیم و در مقابل قهرمان را تا جایی که بتوانیم مخفی میکنیم...

/ 0 نظر / 9 بازدید